Compassie – een gemeenschappelijke basis?

Het principe van compassie ligt ten grondslag aan alle religieuze, ethische en spirituele tradities, en roept ons op om ieder ander altijd te behandelen zoals we zelf willen worden behandeld.

Compassie is onze drijfveer om ons onvermoeibaar in te zetten om het leed van onze medemensen te verlich­ten, om afstand te doen van onze troon in het middel­punt van onze wereld en daar een ander plaats te laten nemen, en om de onschendbare heiligheid van ieder mens te eren door iedereen zonder uitzondering te be­handelen met rechtvaardigheid, billijkheid en respect.

Verder is het nodig dat we er zowel in het openbare als in het persoonlijke leven consistent en vol mededogen van afzien anderen pijn toe te brengen. Als we geweld­dadig handelen of spreken op grond van wrok, chauvi­nisme of eigenbelang, als we de grondrechten van an­deren inperken, misbruiken of ontkennen, of als we haat zaaien met minachtende uitlatingen over anderen  – zelfs over onze vijanden –  is dat een ontkenning van ons gemeenschappelijk mens-zijn.

We erkennen dat we er niet in zijn geslaagd om met compassie te leven en dat sommigen zelfs het geheel aan menselijk leed hebben vergroot uit naam van de re­ligie.

Bovenstaande tekst is van Karen Armstrong en staat in ‘Compassie’ (Amsterdam 2011, blz. 12,13). Zie ook: http://charterforcompassion.org en www.handvestvoorcompassie.nl.

Advertenties